Μία ημέρα γιορτής για τη νεολαία στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Στόχος του Youth Fair 2019 είναι η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με εμπειρίες, μορφές και δομές των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work), η ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων των νέων μέσα από βιωματικά σεμινάρια, η δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και καλύτερη συνεργασία των παρευρισκόμενων φορέων, καθώς και η κατανόηση των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής «Νεολαία ’17-’27» μέσω εργαλείων μη τυπικής μάθησης.

 

Στα περίπτερα των συμμετεχόντων οργανισμών, οι επισκέπτες/-τριες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής, δράσης και μετάβασης των νέων στην ενήλικη ζωή, τις δεξιότητες που μπορεί να τους προσφέρει το youth work σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα διαφορετικά εργαλεία εργασίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ε εργαζομένων σε θέματα νεολαίας (συμβούλων νέων, εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων που εργάζονται είτε επαγγελματικά, είτε εθελοντικά), καθώς και τις ανάγκες και τις ευκαιρίες (εκπαιδευτικές και επαγγελματικές) που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο χώρο. 

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα λαμβάνουν χώρα συζητήσεις με θέμα τις πολιτικές για τη νεολαία, αλλά και βιωματικά σεμινάρια σχετικά με την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή, την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και το youth work. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, ο τρόπος συμμετοχής στα βιωματικά σεμινάρια και όλα τα νέα της δράσης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Youth Fair 2019 και στη σελίδα της δράσης στο Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο [email protected]

Είσοδος ελεύθερη | Χώρος εξοπλισμένος για ΑμεΑ Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 | 11:00 – 19:00 Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 160, Αθήνα, 118 54 (χάρτης) #YouthFairGreece

Το Youth Fair 2019 αποτελεί τη συνέχεια της δράσης της Inter Alia Mission Responsible, η οποία υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2016 έως τον Φεβρουάριο 2018 και είχε ως στόχο την ανάδειξη (α) άγνωστων σημείων και οπτικών της εργασίας με νέους, (β) των πολιτικών για τη νεολαία, και (γ) της συμμετοχής των νέων στα κοινά.