Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net

Φορέας: Δήμος Αθηναίων
Είδος Φορέα: Τοπική αυτοδιοίκηση / Δήμος Αθηναίων

Ξενοφώντος 7, Αθήνα, Ελλάδα

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 24-02-2023

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
Επαγγελματίες / εθελοντές
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρηματοδότηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Περιγραφή

Η ΕΑΤΑ, αποσκοπώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης με την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και εργαλείων πολιτικής και στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διάστασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων, υλοποιεί το Υποέργο 1 «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074888 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εστίαση στον ενιαίο σχεδιασμό υπηρεσιών με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κι έμφαση στην κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Αφορά στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας στο οποίο θα ενταχθούν λειτουργικά όλες οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Δομές και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τρίτων φορέων. Αναμένεται να αποτελέσει σε επίπεδο γειτονιάς, τον επιχειρησιακό βραχίονα λειτουργικής διασύνδεσης, συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων απασχόλησης καθώς και άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών φαινομένων.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την κάλυψη του κενού πρόσβασης στην πληροφόρηση, την πρόληψη και την πλήρη υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Βασικό εργαλείο του έργου θα αποτελέσει ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενεργειών παρέμβασης, μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι:

  • υπηρεσίες πρόληψης (ενέργειες αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση των ανισοτήτων, πρόληψης κοινωνικών εξαρτήσεων, κα)
  • εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες (κατάρτισης, νομικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, προώθησης στην απασχόληση, κα)
  • υπηρεσίες παρέμβασης – Street Work (παρεμβάσεις κυρίως σε κάθετα κοινωνικά πεδία όπως αυτά προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών στις τοπικές κοινωνίες) εφόσον κριθεί απαραίτητο από ad hoc ανάγκες (π.χ. υγειονομική κρίση).
  • λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

Τρέχουσες δράσεις του έργου:

Open Social Net – Δικαίωμα στην Ποιότητα – Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής, αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 17.00.

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα παρακάτω αρμόδια στελέχη:

Δημήτρης Μάνος – Συντονιστής του Έργου mail: [email protected]

Κατερίνα Παπαπάνου Υπεύθυνη Κοινωνικών Υπηρεσιών mail: [email protected]