Επιμορφωτικές δράσεις για την κοινωνική συμπερίληψη

Η Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει μια σειρά επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EMVI “Ενισχύοντας τις φωνές των μεταναστών για τις πολιτικές Ένταξης & Κοινωνικής Συμπερίληψης”, με στόχο οι συμμετέχοντες/ουσες να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες για την ένταξη των μεταναστών και προσφύγων.

Οι 8 συνολικά επιμορφώσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσω Zoom από τις 16 Μαρτίου έως τις 25 Μαΐου, κάθε Πέμπτη από τις 18:00 μέχρι τις 21:00.

  • Δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων – Διακρίσεις και ενδυνάμωση (Πέμπτη, 16 Μαρτίου)
  • Γλωσσική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων Ι (Πέμπτη, 23 Μαρτίου)
  • Διοίκηση – Διαχείριση Έργου (Πέμπτη, 30 Μαρτίου )
  • Στρατηγική Επικοινωνία (Πέμπτη, 6 Απριλίου)
  • Γλωσσική υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων ΙΙ (Πέμπτη, 20 Απριλίου)
  • Ισότητα των φύλων & Καταπολέμηση της έμφυλης βίας (Πέμπτη ,27 Απριλίου)
  • Έμφυλη βία και Παιδική προστασία (Πέμπτη, 18 Μαΐου)
  • Πολιτική Συμμετοχή – Δικτύωση & Συνηγορία (Πέμπτη,25 Μαΐου)

Εφόσον πραγματοποιήσετε τη σχετική διαδικασία εγγραφής, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος για τη σύνδεση στο Zoom πριν από την έναρξη της κάθε συνεδρίας.