Χρήσιμα εργαλεία στην ιστοσελίδα του προγράμματος SURVIVOR: Ενίσχυση των Υπηρεσιών για Μετανάστριες και Πρόσφυγες Επιζήσασες Έμφυλης Βίας

Το πρόγραμμα SURVIVOR : Ενίσχυση των Υπηρεσιών για Μετανάστριες και Πρόσφυγες Επιζήσασες Έμφυλης Βίας, στο οποίο επίσης συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, η Διοτίμα και το Κ.Ε.Θ.Ι. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αποκτά τη δική του ιστοσελίδα η οποία προσφέρει πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία.

Τα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα εργαλεία αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος SURVIVOR, καθώς και από διαφορετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί με στόχο την ενδυνάμωση και προστασία γυναικών και κοριτσιών, προσφύγων και μεταναστριών, βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές και αντανακλούν την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, καθώς είναι άμεσα προσβάσιμα σε ιδιώτες και επαγγελματίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οργανισμούς προστασίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ.

Τα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα εργαλεία:

    • Απευθύνονται σε οργανισμούς και επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό.
    • Ενδεικτικές θεματικές τις οποίες καλύπτουν είναι, μεταξύ άλλων, η διερμηνεία και η πρόσβαση στην πολιτισμική διαμεσολάβηση, η παροχή υπηρεσιών σε επιζήσασες έμφυλης βίας, η επικοινωνία και με την κοινότητα, η οικονομική ενδυνάμωση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Η ιστοσελίδα SURVIVOR δημιουργήθηκε από την IRC Ελλάς στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας: «Ενίσχυση της Προσβασιμότητας των Ευρωπαϊκών Κρατών σε Βέλτιστες Πρακτικές και Παραγωγή Σχετικού Υλικού».

Είναι διαθέσιμο σε ελληνικά & αγγλικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ