Τρεις ημέρες ενδυνάμωσης για επαγγελματίες του Δήμου Αθηναίων με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Με μια σειρά εκπαιδεύσεων από εξειδικευμένο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς θυμάτων εμπορίας ανθρώπων «έκλεισε» το 2022 για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ένταξης προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο προγραμμάτων και υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος ο αποτελεσματικότερος εντοπισμός περιπτώσεων ευαλωτότητας και η βελτίωση της πρόσβασης πολιτών τρίτων χωρών σε δικαιώματα. Μέσα από τις εκπαιδεύσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τις 19 έως τις 22 Δεκεμβρίου,  οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ζητήματα σχετικά με μορφές πολλαπλής διάκρισης και ευαλωτότητας με τις οποίες έρχονται συχνά αντιμέτωποι οι πολίτες τρίτων χωρών και να ενημερωθούν αναφορικά με σχετικά εργαλεία διάγνωσης.

Επιπλέον, προς αυτόν τον σκοπό, παρουσιάστηκαν δεδομένα για την κατάσταση ορισμένων κατηγοριών ιδιαίτερα ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών στην Αθήνα, όπως αυτά προκύπτουν από τους μηχανισμούς επικοινωνίας με κοινότητες που διαθέτει η Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τέλος, αναδείχθηκε ο κεντρικός ρόλος του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων τόσο για την επικαιροποιημένη και ορθή πληροφόρηση μεταναστών και προσφύγων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσο και για τον συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του Δήμου Αθηναίων προς την ενίσχυση ενός συμπεριληπτικού μοντέλου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, καλύφθηκαν οι ακόλουθες θεματικές:

  • Ανιθαγένεια: ελληνικό νομικό πλαίσιο, διοικητικές πρακτικές και τρόποι κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, Γεώργιος Κυριακός, Associate Liaison Expert│UNHCR Office in Greece
  • Εμπορία Ανθρώπων: δείκτες, προστασία θυμάτων και Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία Θυμάτων Εμπορίας, Ε.Κ.Κ.Α.
  • Δουλεύοντας με πρόσφυγες στην τοπική αυτοδιοίκηση: Αρχή της μη διάκρισης με βάση την ηλικία, το φύλο και την ετερότητα, Χαρά Τσαντίλη, Senior Protection Assistant │UNHCR Office in Greece
  • Επίκαιρα θέματα στον τομέα της «Επικοινωνίας με τις Κοινότητες» – Στοιχεία σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων, Marco Notarbartolo Di Sciara, Associate Protection Office  │ UNHCR Office in Greece
  • Διατμηματική συνεργασία εντός του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης Ψαθάς, Τμηματάρχης Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων