ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Website

Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με αριθμό πιστοποίησης 11101138. Έχει υλοποιήσει πλήθος δράσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων, από διαφορετικές ομάδες-στόχους, ήτοι νέοι 18-24, άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι 29-64 ετών, μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες, επαγγελματίες σε συγκεκριμένους κλάδους (τουρισμός, υγεία, ΜΜΕ, εκπαίδευση), αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι και ούτω καθεξής. Τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει ή/και υλοποιεί ο φορέας μας υπάγονται σε εθνικές δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκές δράσεις (όπως το Erasmus+, AMIF, Interreg) ή είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Την τρέχουσα περίοδο ο φορέας μας υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες και μετανάστες και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.