Μετάβαση στην ενηλικίωση: Οδηγός για ασκούμενους

Το Velos Youth, το HumanRights360 και το Day Centre Babel παρουσιάζουν τον Οδηγό Μετάβασης στην Ενήλικη ηλικία: Επαγγελματίες. Το έγγραφο δημιουργήθηκε για να ωφελήσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ένταξης γενικά, αλλά πιο συγκεκριμένα για όσους εργάζονται με παιδιά και νέους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Ενώ οι γνώσεις που κοινοποιούνται στον οδηγό τοποθετούνται στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Αθήνας, πολλές βασίζονται σε αρχές και μπορούν να ωφελήσουν εκείνους τους επαγγελματίες που εργάζονται τόσο σε ευρύτερο ελληνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε το έγγραφο μεταξύ των δικτύων σας.