ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Website

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, στην Ευρώπη και κατά περίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο

Προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης Ευρωπαίου πολίτη, αποβλέποντας τελικά σε μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχεύει στην ανάδειξη, ενίσχυση και δικτύωση της κοινωνίας πολιτών σε ένα περιβάλλον καθημερινής συμμετοχικής δημοκρατίας, στην εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και στον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης κάθε είδους οργανώσεων προσβλέποντας σε μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία.

Επιδιώκει τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού για τη νεολαία.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, ισότητας-διακρίσεων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμμετέχοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών, πόλο έρευνας και καινοτομίας για θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και οικουμενικά, από τη θεωρία στην πράξη.