ΕΝΩΣΗ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΩΣΗ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΥΚΡΑΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2017. Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να βοηθήσει στην κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, αθλητική, εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, νομική και οικονομική ανάπτυξη των γυναικών στην Ελλάδα και άλλες χώρες, περιλαμβάνοντας: παροχή ενημερωτικής, νομικής και ανθρωπιστικής υποστήριξης· προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της Ουκρανίας, της Ελλάδας και άλλων χωρών, διάδοση και εφαρμογή ευρωπαϊκών αρχών στην κοινωνία, προσέλκυση ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και ειδικών, δημιουργία και υλοποίηση κοινών έργων, βοήθεια μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και σύσφιξη των ουκρανοελληνικών σχέσεων.