Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ" αναζητά εθελοντή για τα Social Media με σκοπό τη
διαχείριση της παρουσίας και επικοινωνίας του Οργανισμού στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει την προώθηση και προβολή των
δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων της Επανεκκίνησις τόσο μέσω τoυ
website της όσο και μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει την κατάλληλη στρατηγική
επικοινωνίας που θα εξασφαλίσει το πιο ολοκληρωμένο, δυναμικό και
επιτυχημένο προφίλ της δράσης μας, στην κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας.