Θέση εργασίας | Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Urdu/ Punjabi | Υποβολή μέχρι 28/12/2021 | Αθήνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica” του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για Ασυνόδευτους Ανήλικους σε Επισφαλείς Συνθήκες Διαβίωσης («Εθνικός Μηχανισμός») που υλοποιείται από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού («Δίκτυο») προκηρύσσεται θέση διερμηνέα/πολιτισμικού διαμεσολαβητή Urdu/Punjabi πλήρους απασχόλησης με κυλιόμενο ωράριο.

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

• Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
• Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια

Απαραίτητα Προσόντα:

• Άριστη γνώση στη γλώσσα Urdu/Punjabi
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας ή/και Αγγλικής Γλώσσας
• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
• Καλή Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

Επιθυμητά Προσόντα:

• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν
• Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό
• Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.


Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 28/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: Διερμηνέας/Πολιτισμικός διαμεσολαβητής Urdu/Punjabi.


* Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Λόγω του επείγοντος της πρόσληψης, οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας όπως και η κάλυψη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους, καθώς θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν και εμπειρία εξαιτίας του αντικειμένου και της ομάδας στόχου του ανωτέρου προγράμματος.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Job Vacancy | Cultural Mediator/Interpreter Urdu/Punjabi full time| Submit until 28/12/2021

In the framework of the program "Child Protection case management for refugee children including Unaccompanied Children in Attica" of the National Emergency Response Mechanism for Unaccompanied Minors in Unsafe Living Conditions ("National Mechanism") implemented by the Network for the Rights of the Child, it is announced the position of full-time Urdu/Punjabi interpreter / cultural mediator working in shifts.

Location: Athens

Main responsibilities:

· Provide accurate intercultural Mediation & Interpretation while briefings or sessions with beneficiaries are conducted
· Ensure accurate and precise information is passed to the beneficiaries and the professionals in an understandable and culturally acceptable way

Essential Qualifications:

· Excellent knowledge of Urdu/Punjabi
· Very good knowledge of Greek or English language
· Previous professional experience, at least 1 year
· Good Computer Knowledge (Microsoft Office)

Desired Qualifications:

· Previous experience in immigration / refugee and experience with vulnerable groups as well as knowledge of the NGO area
· Team spirit and collaboration with the staff

Interested candidates should submit their CV and motivation letter (up to 500 words) until 28/12/2021 at the email [email protected] mentioning in the email subject: Interpretation / Cultural mediator Urdu/Punjabi.

* Only short-listed candidates will be contacted. The interviews can be conducted before the deadline. Those interested should be available to work immediately.

We encourage asylum seekers and recognized refugees who meet the above qualifications to submit their CV, as it will be considered as an additional qualification and experience due to the subject and target group of the program.

Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the general data protection regulation (GDPR).