ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 17-24 ΕΤΩΝ

Το πρόγραμμα αφορά νέες και νέους από 17-24 που αναζητούν εργασία και θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα* θα γίνει στα ελληνικά ή και στα αγγλικά, ανάλογα με την τελική επιλογή της ομάδας. Απαιτείται οπωσδήποτε μέτριο επίπεδο προφορικής επικοινωνίας και ανάγνωσης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες.

Το πρόγραμμα θα καλωσορίσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με διάφορα εργαστήρια γύρω από τα απαραίτητα soft skills για κάθε επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη θέση ή τη φύση εργασίας καθώς και επαγγελματικού προσανατολισμού, σύνταξης βιογραφικού, παρουσίασης εαυτού, προσαρμογής στο επαγγελματικό περιβάλλον κλπ. (Soft Skills on Employability Module).

Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με διάφορες εταιρείες και επαγγελματίες και θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες/ουσες να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά διάφορα επαγγέλματα και χώρους εργασίας, καθώς και να πάρουν μέρος σε σύντομο (μέχρι ένα μήνα) πρόγραμμα τοποθέτησης σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και χώρους εργασίας.

Στο τέλος τους προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους/στις συμμετέχοντες/ουσες .

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (10) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 8 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 2021. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις (εξ αποστάσεως) με τη σειρά των αιτήσεων ώστε να γνωριστούμε καλύτερα και να γίνει η τελική επιλογή των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Στείλτε την αίτησή σας ή ζητήστε περισσότερες πληροφορίες στο [email protected]

*Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του έργου It Works The Employable Youth (2019-1-DE02_KA202-00613).


SKILLS LEARNING AND PLACEMENT PROGRAM FOR YOUNG PEOPLE 17-24 YEARS OLD

The program is aimed at young people aged 17-24 who are looking for work and want to upgrade their skills to enter the labor market.
The program * will be conducted in Greek or in English, depending on the final choice of the team. A moderate level of oral communication and reading is definitely required.

The duration of the program is 4 months.

The program will welcome participants with various workshops around the necessary soft skills for each profession, regardless of the position or nature of work, as well as career guidance, cv writing, self-presentation, adaptation to the professional environment, etc. (Soft Skills on Employability Module).

Meetings with various companies and professionals will follow and the participants will be able to visit and get acquainted with various professions and workplaces, as well as to take part in a short (up to one month) placement program in selected companies and workplaces.
At the end of the program, a certificate of attendance will be given to the participants.
Due to the limited number of seats (10) priority will be given to applications. Applications are submitted between 8 to 16 September 2021.
Interviews (on line) will follow in the order of applications so that we can get to know each other better and make the final selection of the people who will participate in the program.

Send your application or request more information at [email protected]


* The program is part of the project It Works The Employable Youth (2019-1-DE02_KA202-00613).