Μάθετε για τις νέες καταχωρίσεις στο www.accmr.gr και μην ξεχνάτε να συμβουλεύεστε την πλατφόρμα για υπηρεσίες, δράσεις και open calls από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ένταξης ευάλωτων ομάδων και προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού.

Η ακόλουθη λίστα θα ενημερώνεται τακτικά με τις τρέχουσες καταχωρίσεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου.

Find out about the new listings at www.accmr.gr and do not forget to consult the platform for services, actions and open calls from organizations active in the field of social welfare and integration of vulnerable groups and refugee / migrant population.

The following list will be updated regularly with the current entries during the period September - November.

 

ΝΕΑ / NEWS

 

 • Έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών λόγω COVID-19 / Emergency service mapping due to COVID-19

 

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), συνεχίζει την έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών με στόχο τη σωστή ενημέρωση όσων δουλεύουν μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και ωφελούμενων (διαθέσιμες γλώσσες χαρτογράφησης ελληνικά και αγγλικά).

The Coordination Center of the Municipality of Athens for Immigrants and Refugees (ACCMR),  continues the emergency mapping of services and initiatives in order to properly inform those who work with refugees and immigrants, and beneficiaries. (available mapping languages Greek and English).

 

 • Πληροφορίες & Χρήσιμο Υλικό για την COVID-19 σε πολλές γλώσσες / Useful information & Material About COVID-19 in many Languages

 

Συχνές Ερωτήσεις και τις Απαντήσεις τους σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και άλλες πληροφορίες. Περισσότερα εδώ.

Frequently Asked Questions and Answers about COVID-19 vaccination and other information. For more info, click here (in Greek).

 

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 25/09/2021 / EUROPEAN LANGUAGES DAY 25/09/2021

 

Για 9η συνεχή χρονιά τα μορφωτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και οι πρεσβείες από δεκατέσσερις χώρες-μέλη της EUNIC Αθήνας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων και τη συμμετοχή του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη και να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών και των διαλέκτων μέσα από ένα πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

For the 9th consecutive year, the educational and cultural institutions and embassies from fourteen EUNIC Athens member countries, in collaboration with the Representation of the European Commission in Athens, the Foundation for State Scholarships (IKY), the Athens Culture Net of the Municipality of Athens and the participation of the Industrial Gas Museum of the Technopolis of the Municipality of Athens and the Center for the Integration of Immigrants of the Municipality of Athens, offer to visitors of all ages the opportunity to travel linguistically from one European country to another and get to know the fascinating world of languages ​​and dialects from a program for the whole family. More information here (in Greek).

 

 •  Καμπάνια / Campaign #Vaccinationdone

 

Το RefugeeInfo δημιούργησε αφίσες για να προωθήσει την καμπάνια #vaccinationdone. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να εκτυπώσουν τις αφίσες και να τις τοποθετήσουν σε ιστότοπους, κέντρα ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία που θα αυξήσει την προβολή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

RefugeeInfo created posters to promote the #vaccinationdone campaign. Actors are encouraged to print the posters and place them in sites, centers or any other location that will increase visibility. More information here (in Greek).

 

 • Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων/Launch of the Center for Combating Gender-Based Violence and Multiple Discrimination of the Municipality of Athens

 

Η κοινωνική αλληλεγγύη στον Δήμο Αθηναίων επεκτείνεται, διευρύνεται και εξειδικεύεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. Περισσότερα εδώ

Social solidarity in the Municipality of Athens is expanding and specializing with the opening of the Center for Combating Gender-Based Violence and Multiple Discrimination. More information here.

 

 • Curing the Limbo

 

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης, Curing the Limbo, ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά από τρία χρόνια έρευνας και δράσης στην Αθήνα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στο πεδίο της ένταξης προσφύγων και μοιράζεται χρήσιμα εργαλεία και καλές πρακτικές. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παράλληλα μια νέα ενότητα με τίτλο REFUGEES TOOLKIT εγκαινιάστηκε στην ιστοσελίδα του, απευθυνόμενο στους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς της χώρας. Το πρώτο από τα εργαλεία της ενότητας, είναι η νέα πλατφόρμα CTL Refugees Rights, ένα ψηφιακό σημείο ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, με θέματα που αφορούν κυρίως την καθημερινή ζωή προσφύγων και μεταναστών, στα αραβικά, γαλλικά, φαρσί, αγγλικά και ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επίσης παρουσίασε μια σειρά από video που απευθύνονται σε πρόσφυγες, μετανάστες και ευρύτερα, παρέχοντας χρήσιμες οδηγίες για γραφειοκρατικά ζητήματα, θέματα στέγασης, μετακίνησης και σύνδεσης με δημόσιες υπηρεσίες. Τα video είναι μεταφρασμένα σε αγγλικά, αραβικά, γαλλικά και φαρσί και προέκυψαν από την καταγραφή αιτημάτων της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του προγράμματος, που εποπτεύει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και από την ομάδα στέγασης που συντονίζει η Catholic Relief Services. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

The European integration program, Curing the Limbo, was successfully completed after three years of research and action in Athens, through a holistic approach in the field of refugee integration and shares useful tools and good practices. More information here (in Greek).

At the same time, a new section entitled REFUGEES TOOLKIT was launched on its website, addressed to the refugee and migrant populations of the country. The first of the tools of the unit is the new platform CTL Refugees Rights, a digital information point for human rights in Greece, with topics that mainly concern the daily lives of refugees and immigrants, in Arabic, French, Farsi, English and Greek. More information here (in Greek).

The program also presented a series of videos aimed at refugees, migrants and general population, providing useful guidance on bureaucratic issues, housing issues, transportation and connection to public services. The videos have been translated into English, Arabic, French and Farsi and resulted from the recording of requests by the Psychosocial Service of the program, which oversees the University of Athens, as well as the housing team coordinated by Catholic Relief Services. More information here (in Greek).

 

 • ΚΕΜ Αθήνας: Επιστροφή στις τάξεις - συμβουλές σε πολλές γλώσσες / KEM Athens: Back to classes - tips in many languages

 

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ανέπτυξε οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στα θρανία. Οι οδηγίες για το κοινό και τους μαθητές έχουν μεταφραστεί από το Τμ. Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης. Όποιος φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να βρει το υλκό εδώ

The Immigrant Integration Center of the Municipality of Athens has developed instructions for the safe return to the desks. The instructions for the public and the students have been translated by the Department of Translators Interpreters of METAdrasi. Αctors who are interested may find the material here.

 

 • Η έκθεση 'Exploring our Cities' ταξιδεύει στην Ελλάδα

 

Η συλλογική έκθεση φωτογραφίας «Εξερευνώντας τις πόλεις μας» που διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος HELIOS ταξιδεύει στις πόλεις που συμμετείχαν στη φωτογραφική πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The collective photography exhibition "Exploring our cities" organized by the International Organization for Migration in the framework of the HELIOS integration program travels to the cities that participated in the photographic initiative that was organized with the participation of the City Network for Integration. More information here.

 

 • Covid-19 self tests

 

Ένας μεγάλος αριθμός self - test και μασκών εξασφαλίστηκε και παραδόθηκε σε 6 οργανώσεις - μέλη του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων - ACCMR που υποστηρίζουν παιδιά πρόσφυγες, χάρη στην προσφορά του Κέντρου Ημέρας ‘Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) της Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

A large number of self-tests and masks were secured and delivered to 6 organizations - members of the Athens Coordination Center for Migrants and Refugee issues - ACCMR that support refugee children, thanks to the offer of the Babel Day Center (mental health unit for immigrants) of AMKE Syn-eirmos. More information here (in Greek).

 

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ACTIVITIES & SERVICES

 

 • CHARMMS Εναρκτήρια Εκδήλωση / CHARMMS Opening Event

 

Η We Need Books έχει τη χαρά να ανακοινώσει την έναρξη του έργου CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

We Need Books is pleased to announce the launch of CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes. More information here.

 

 • Ενδυνάμωση γυναικών και ετοιμότητα για εργασία / Women Empowerment and Job Readiness

 

Η IRC Hellas προσφέρει υπηρεσίες ετοιμότητας για εργασία αφιερωμένες στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των γυναικών όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ (στα αγγλικά).

IRC Hellas is offering job readiness services dedicated to women’s special needs and particularities regarding their job market integration. More inforμation here.

 

 • Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το Νηπιαγωγείο - Kindergarten Preparation Program

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του ΕΕΣ ανοίγει ξανά τις πόρτες του σε παιδιά πρόσφυγες μέσα από το Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το Νηπιαγωγείο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Multipurpose Athens Refugee Center of the HRC reopens its doors to refugee children through the Kindergarten Preparation Program. More information here (in Greek).

 

 • Inclusive Europe | Mentoring Sessions

 

Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει δωρεάν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (Mentoring) για μετανάστες-ριες και πρόσφυγες, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Inclusive Europe, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 22/09/2021. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

KMOP - Center for Social Action and Innovation organizes a free counseling and guidance program (Mentoring) for immigrants and refugees, which is implemented within the European project Inclusive Europe, for the months of September and October. Apply before Friday 22/09/2021. More information here (in Greek).

 

 • Sketchbook 4 Human Rights

 

Το ART HUB Athens - “Art for Social Change”, παρουσιάζει στην The Project Gallery (Νορμανού 3, Μοναστηράκι) από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου 2021, τη διαδραστική ομαδική έκθεση τέχνης “Sketchbook 4 Human Rights”. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ART HUB Athens - "Art for Social Change", presents at The Project Gallery (Normanou 3, Monastiraki) from Thursday, September 23 to October 2, 2021, the interactive group art exhibition "Sketchbook 4 Human Rights". More information here.

 

 • Μαθήματα Αγγλικών για εφήβους - English Lessons for teenagers

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προγραμματίζει νέο κύκλο εκμάθησης αγγλικής γλώσσας για έφηβους πρόσφυγες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Multifunctional Centre for Refugees in Athens of the Hellenic Red Cross is organising a new course of english language learning for teenage refugees. More information here

 

 • TF4Women

 

H οργάνωση Techfugees Inclusion προσφέρει το πρόγραμμα #TF4Women Fellowship, ένα δωρεάν 6-μηνο πρόγραμμα για προσφύγισσες ή αιτούσες ασύλου που μένουν οπουδήποτε στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Techfugees Inclusion offers the # TF4Women Fellowship program, a free 6-month program for refugees or asylum seekers living anywhere in Greece. More information here (in Greek)/

 

 • Διεθνές συνέδριο: Η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες στο παρελθόν και στο μέλλον μας / International conference: Solidarity with Refugees in our Past and in our Future

 

Στις 24/09/2021 η τσεχική οργάνωση Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s θα πραγματοποιήσει συνέδριο με θέμα Solidarity with Refugees in our Past and in our Future το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες εδώ (στα αγγλικά).

On 24/09/2021 the Czech organization Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s will hold a conference on 'Solidarity with Refugees in our Past and in our Future' which will be broadcast live on Facebook. More information here (in English).

 

 • Διαδικτυακή νομική συμβουλευτική για άσυλο / Online legal advice on asylum

 

Ενημέρωση και συμβουλευτική για τη διαδικασία ασύλου από την Κογκολέζικη Κοινότητα Ελλάδας, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη συνέντευξη ασύλου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Information and counseling on the asylum procedure from the Congolese Community of Greece, including the preparation for the asylum interview. More information here.

 

 • AntetokounBros Academy

 

Η Ακαδημία μπάσκετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των αδερφών του προσφέρει 100 δωρεάν θέσεις συμμετοχής σε προπονήσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Δυνατότητα αίτησης έχουν: Kορίτσια και αγόρια, ηλικίας 12-16 ετών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ενήλικες με γνώση μπάσκετ, ηλικίας 18-25 ετών για τις θέσεις των μαθητευόμενων προπονητών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Basketball Academy of Giannis Antetokounbo and his brothers offers 100 free places to participate in training and educational workshops for: Girls and boys, aged 12-16 from vulnerable social groups, adults with knowledge of basketball, aged 18-25 for the positions of apprentice coaches. More information here.

  

 • INCUBATOR - ACCELERATOR - RECHARGE: Έναρξη εγγραφών στα προγράμματα του HIGGS / Start enrolling in HIGGS programs

 

Μάθετε λεπτομέρειες για τα τρία δυναμικά δωρεάν προγράμματα που προσφέρουν ολιστική υποστήριξη σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Learn details about the three dynamic free programs that offer holistic support to Nonprofits and social and environmental entrepreneurship initiatives. More information here (in Greek). 

 

 • Ανοιχτό κάλεσμα σε νέους - νέες για ανάπτυξη δεξιοτήτων / Open call to young people for skills development

 

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικού και Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού υλοποιεί πρόγραμμα για νέους/νέες 17 - 24 ετών που αναζητούν εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν 10 θέσεις διαθέσιμες από Σεπτέμβριο 2021. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Institute of Vocational and Educational Orientation implements a program for young people 17 - 24 years old who are looking for work, education and development of skills for their integration into the labor market. There are 10 places available from September 2021. More information here (in Greek). 

   

 • Ομάδα γυναικών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό / Group for women from the Hellenic Red Cross

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για Ενήλικες του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων Αθήνας, ξεκινά τον Σεπτέμβριο το νέο τμήμα της Ομάδας Γυναικών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

As part of the Psychosocial Support activities for Adults of the Multipurpose Refugee Center of Athens, the new class of the Women's Group of the Greek Red Cross starts in September. More information here (in Greek).

 • Εκπαιδεύσεις διευκολυντριών/ών / Facilitator trainings

 

Η οργάνωση AMALA ξεκινάει σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση διευκολυντριών/ών (facilitator training). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The AMALA organization starts short training programs for facilitator training. More information here.

 

 • Υπηρεσίες / Services:  Foodbaskets & Magazi

 

Μια νέα υπηρεσία ξεκίνησε από την Jesuit Refugee Service Greece για την διανομή πακέτων τροφίμων. Περισσότερες πληροφόρίες εδώ. Παράλληλα ανανεώνεται η λειτουργία του χώρου Magazi.

A new service was launched by Jesuit Refugee Service Greece for the distribution of food packages. More information here. At the same time, the operation of the Magazi space is renewed. 

  

 • ΜΕΤΑδραση / METAdrasi Covid-19 Vaccination Helpdesk  

 

Μια νέα υπηρεσία ξεκίνησε από τη ΜΕΤΑδραση βοηθώντας πρόσφυγες και μετανάστες να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19. Περισσότερες πληροφορές εδώ.

A new service was launched by METAdrasi assisting refugees and migrants make appointments for Covid-19 vaccination. More information here

 

 • Ενημερωτικά φυλλάδια για έκδοση ΠΑΜΚΑ σε 4 γλώσσες / Brochures for issuing PAMKA in 4 languages

 

Η οργάνωση ΜΕΤΑδραση δημιούργησε αφίσες που αφορούν την ενημέρωση του προσφυγικού πληθυσμού σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης ΠΑΜΚΑ ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The organization METADRASI created posters to inform the refugee population about the possibility of issuing PAMKA so that they can be vaccinated against COVID-19. More information here (in Greek).

 

 • Eκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών ως προσωπικό υποστήριξης και φροντίδας ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και κινητικές αναπηρίες  / Training of refugees and migrants as support and care staff for people with cerebral palsy and mobility disabilities 

 

H ΜΕΤΑδραση, σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ξεκινάει πρόγραμμα εκπαίδευσης για πρόσφυγες και μετανάστες με προοπτικές απασχόλησης. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/9. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

METADRASI, in collaboration with the Celebral Palsy Greek / Open Door, starts a training program for refugees and immigrants with employment prospects. Registrations until 26/9. More information here.

 

 • Odyssea - Line Cooking, δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης / Odyssea - Line Cooking, a free vocational training program

 

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Line Cooking έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις για την έναρξη μιας επαγγελματικής καριέρας στο μαγειρική. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Line Cooking Vocational Training Program is designed to provide participants with the basic knowledge to start a professional cooking career. More information here (in Greek).

 

 • Odyssea Basic Computer Skills, δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης / Odyssea Basic Computer Skills, a free vocational training program

 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αξιοποιούν έναν υπολογιστή για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαχείριση αρχείων, περιήγηση στο Διαδίκτυο και εκπαίδευση στο Microsoft Office. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Participants will learn how to use a computer for personal and business purposes. The curriculum includes, among other things, file management, Internet browsing, and Microsoft Office training. More information here (in Greek).

  

 • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων / Business Consulting Program

 

Η Global Brigades Ελλάς ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Global Business Brigades για την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν μικρές επιχειρήσεις στην Αθήνα ή έχουν μία συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα για το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Global Brigades Hellas announces the launch of the Global Business Brigades Business Advisory Program for the empowerment of refugees and immigrants who operate small businesses in Athens or have a specific business idea for opening a new business. More information here

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / LIBRARY

 

Θεματική έκθεση για την Εκπαίδευση των Προσφύγων στην Ελλάδα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Save the Children International

Υπό τη συνεργασία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με το Save the Children International εκδόθηκε μια θεματική έκθεση για την Εκπαίδευση Προσφύγων στην Ελλάδα με τίτλο Επιστροφή στο σχολείο - τα παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα στερούνται του δικαιώματος στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τα χρόνια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη χώρα για να έχουν πρόσβαση σε (ποιοτική) εκπαίδευση. Αυτά τα εμπόδια, όπως φάνηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διοργάνωσε το ΕΣΠ και άλλες ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2021 και επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση, έγιναν πιο εμφανή για παιδιά πρόσφυγες και αιτούντα άσυλο λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τον Covid-19, καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν επιλογή για παιδιά χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. 

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική έκθεση εδώ. 

 

Back to School? Refugee children in Greece denied right to education”. Α thematic report on Refugee Education in Greece by Greek Council for Refugees and Save the Children International

Under the cooperation of Greek Council for Refugees with Save the Children International a thematic report on Refugee Education in Greece titled “Back to School? Refugee children in Greece denied right to education” is published, highlighting the chronic obstacles that children on the move face in the country in order to have access to (quality) education. These obstacles, as was also demonstrated during the Roundtable organized by GCR and other NGOs in April 2021 and is pointed out in this report, became more evident for refugee and asylum-seeking children due to Covid-19 related restrictions, as, among others, distance learning was not an option for children with no access to the internet and necessary technical equipment.

You can read the report here.