Οδηγός Μεταναστευτικού Δικαίου για Επαγγελματίες στην Ελλάδα


Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, Μ.Κ.Ο. και άλλους παράγοντες, μία γενική πληροφόρηση σχετικά με τους τύπους αδειών παραμονής και τo σύστημα προστασίας προς όφελος των ευάλωτων μεταναστών, όπως αυτά εισήχθησαν και τροποποιήθηκαν πρόσφατα στην Ελληνική νομοθεσία.

 Ο Νόμος 4251/2014 εισήγαγε μια σειρά διατάξεων, που αφορούν για πρώτη φορά συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες (π.χ. θύματα εμπορίας, θύματα οικογενειακής βίας και εκμετάλλευσης, εξαρτημένους μετανάστες και ασυνόδευτους ανήλικους), στις οποίες παρέχει ad hoc βοήθεια και συνδρομή.