Βασικοί άξονες δράσης του ACCMR είναι η διασύνδεση των μελών του με δημοτικές υπηρεσίες και δημοτικούς φορείς, η διακίνηση πληροφορίας και δεδομένων που ευνοούν τη συνεργασία και προάγουν την ισορροπία στον δημόσιο διάλογο και η προώθηση θεσμικών αλλαγών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει:

  • το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην πόλη, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής.
  • τον πρώτο Οδηγό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή αυξητικά κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας, που στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη ανταπόκριση.
  • το Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών & Προσφύγων, το οποίο λειτούργησε πιλοτικά κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 παράγοντας μία έρευνα με χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και με τις δυνατότητες ένταξής τους. 
  • την Ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης υπηρεσιών που προσφέρονται από φορείς της κοινωνίας πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και δημοτικούς φορείς προς όφελος προσφύγων, μεταναστών και ευρύτερα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Το ACCMR παράλληλα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση, τον συντονισμό και τη μεταφορά/ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη», που αποτελείται έως τώρα από 18 δήμους της χώρας.