ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ “ACCMR”

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 13/5/2020.

1. Η πλατφόρμα ACCMR

Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.accmr.gr (στο εξής: ο «Διαδικτυακός Τόπος») υποστηρίζεται από τον Δήμο Αθηναίων (στο εξής: ο “Φορέας”) και έχει σκοπό, αφενός να αποτελέσει πλατφόρμα για τη φιλοξενία και προβολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις δράσεις που οργανώνουν Φορείς με Κοινωφελή Δράση και ο Φορέας, και αφετέρου να διευκολύνει εν γένει την υποστήριξη των υπηρεσιών και των δράσεων αυτών μέσω εργαλείων διασύνδεσής τους με άλλους φορείς. Ο Διαδικτυακός Τόπος απευθύνεται τόσο στους πολίτες, νομικά πρόσωπα, όσο και στους φορείς με κοινωφελή δράση.

Η λειτουργία και η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες όρους χρήσης (στο εξής: οι «Όροι Χρήσης»). Οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται τη δεσμευτικότητα των παρόντων Όρων Χρήσης, τόσο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Φορέα, όσο και ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται για τους ίδιους. Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, καθώς και με τα συναλλακτικά ήθη του Διαδικτύου (lex internetica) και η μη συμμόρφωση των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου προς αυτούς συνεπάγεται την ευθύνη των χρηστών έναντι του Φορέα καθώς και έναντι τυχόν θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ειδικότερα ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Φορέα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.
Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου αλλά και που απλώς τον επισκέπτονται αναγνωρίζουν ότι διάβασαν τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνούν με αυτούς και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους.

Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης νοούνται ως:

α) «Φορείς με Κοινωφελή Δράση»: κάθε ένωση – με ή χωρίς νομική προσωπικότητα – που δραστηριοποιείται έμπρακτα εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αθηναίων για την υποστήριξη και την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

β) «Υπηρεσίες ή Φορείς του δήμου Αθηναίων»: υπηρεσίες που παρέχονται από τις Διευθύνσεις του δήμου Αθηναίων ή από δημοσυντήρητες επιχειρήσεις και φορείς.

γ) «Υποστηρικτές Υπηρεσιών και Δράσεων»: Ιδιώτες, εταιρείες και άλλοι φορείς με κοινωφελή Δράση που εγγράφονται στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου για να παρέχουν υποστήριξη στην υλοποίηση Υπηρεσιών και Δράσεων που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου.

δ) «Υπηρεσία»: υπηρεσία που παρέχεται εντός του δήμου Αθηναίων από τον δήμο, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών ή άλλους φορείς με κοινωφελή δράση και νομική μορφή για ένα ικανό χρονικό διάστημα, σε τακτική και συστηματική βάση, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Οι υπηρεσίες σχετίζονται με τις ανάγκες μεταναστών και προσφύγων όπως η στέγαση, η ιατρική μέριμνα, η νομική υποστήριξη, η εκπαίδευση και η μάθηση, και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

ε) «Δράση»: Δράση μικρής διάρκειας που απευθύνεται σε κατοίκους της Αθήνας, διοργανώνεται από φορείς με ή χωρίς νομική μορφή (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, κοινότητες μεταναστών, ομάδες πολιτών, δήμος Αθηναίων), σε προσδιορισμένο τόπο και χρόνο, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Οι Δράσεις έχουν ως γενική θεματική την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, με υπο-θεματικές την αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, την οικονομία, τον δημόσιο χώρο, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση και το παιδί.

Οι φορείς που αναρτούν τις Δράσεις τους στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου, έχουν τη δυνατότητα να τις δημοσιεύσουν και στην πλατφόρμα συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων. Αν αποδεχτούν τη δημοσίευση κατά τη συμπλήρωση της φόρμας καταχώρισης Δράσεων, τότε συμφωνούν στο να δημοσιοποιηθεί η Δράση τους και στη διεύθυνση www.synathina.gr.

Αντίστοιχα, στην πλατφόρμα του συνΑθηνά, «Δράση Ομάδας Πολιτών» είναι μία προγραμματισμένη συλλογική ενέργεια που διοργανώνεται από ομάδα πολιτών σε συγκεκριμένα καθοριζόμενο χρόνο και τόπο ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, με σεβασμό της κείμενης νομοθεσίας και χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικής φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, υγείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου.

στ) «Εργαλείο διασύνδεσης»: η λειτουργία αντιστοίχισης μεταξύ της προσφοράς εκ μέρους των εγγεγραμμένων υποστηρικτών και των αναγκών των εγγεγραμμένων φορέων για την υλοποίηση συγκεκριμένων Υπηρεσιών και Δράσεων.
Στο πλαίσιο της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, ο Φορέας και οι Διαχειριστές (moderators) έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σε χρήστες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου. Επίσης, στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, και οι Διαχειριστές του συνΑθηνά έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν μηνύματα ταχυδρομείου σε χρήστες που επιθυμούν να υποστηρίξουν δράσεις για μετανάστες και πρόσφυγες.
Πιο συγκεκριμένα:

Οι εγγραφόμενοι φορείς στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου, δηλώνοντας ότι ζητούν υποστήριξη σε Δράσεις ή/και Υπηρεσίες τους, αποδέχονται αυτόματα ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) θα σταλούν από την ομάδα του ACCMR σε ενδεχόμενους υποστηρικτές ώστε αυτοί να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Οι εγγραφόμενοι στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου ως υποστηρικτές Υπηρεσιών ή/και Δράσεων, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να υποστηρίζουν Δράσεις ή Υπηρεσίες, αποδέχονται ότι θα γίνει χρήση των στοιχείων επικοινωνίας τους (ενδεικτικά, όνομα τηλέφωνο, mail) από την ομάδα του ACCMR ώστε να τους κοινοποιηθούν τα στοιχεία φορέων που ζητούν υποστήριξη

Επίσης, οι εγγραφόμενοι στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου ως υποστηρικτές Υπηρεσιών ή/και Δράσεων, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να υποστηρίζουν Δράσεις ή Υπηρεσίες, αποδέχονται αυτόματα ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ενδεικτικά, όνομα, τηλέφωνο, email) θα κοινοποιηθούν στην ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων, ώστε να λαμβάνουν email υποστήριξης και για Δράσεις σχετικές με μετανάστες και πρόσφυγες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.synathina.gr.

Η ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας του Διαδικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να απορρίψει τη δημοσιοποίηση μίας υπηρεσίας ή δράσης στην πλατφόρμα, αν κρίνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία και υιοθετούν πολιτικές διάκρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

2. Ευθύνη του Φορέα για το περιεχόμενο

Ο Φορέας με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, ή άλλων διαδικτυακών τόπων που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψή του και οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Διαδικτυακό Τόπο, ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων πηγών και, κατά περίπτωση, να περιγραφούν γενικώς αποδεκτές πρακτικές, ο Φορέας και οι δικαιοπάροχοι, οι δημιουργοί, οι συντάκτες, οι αναθεωρητές, οι συντελεστές και οι εκδότες τους δεν φέρουν ευθύνη για λάθη, παραλείψεις ή για τις συνέπειες από την εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ενημερότητα, πληρότητα, χρησιμότητα ή ακρίβεια των περιεχομένων του Διαδικτυακού Τόπου.

Ο Διαδικτυακός Τόπος προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες για ανάρτηση περιεχομένου και εν γένει παροχή πληροφοριών. Ο Φορέας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα τοποθετήσουν στον Διαδικτυακό Τόπο υλικό, το οποίο δύναται να κριθεί ακατάλληλο από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα των παιδιών ή από οποιονδήποτε τρίτο. Αποτελεί πολιτική του Φορέα να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε χρήστης. Ο Φορέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του Φορέα. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Ο Φορέας δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων.

Ενδεικτικά, ο Φορέας δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:
• παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου,
• δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,
• εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Ο Φορέας δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Εάν ο χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή του Φορέα.
Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων και ειδικότερα, αν διαπιστώσει την ανάρτηση παρανόμου ή ανακριβούς περιεχομένου, μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], προσδιορίζοντας επακριβώς το τμήμα που θεωρεί προσβλητικό, παράνομο ή ανακριβές και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του. Εάν ο Φορέας λάβει μια συγκεκριμένη και ορισμένη ειδοποίηση για παράνομο περιεχόμενο, και, στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον η ειδοποίηση αποδειχθεί αληθής, θα αποσύρει το περιεχόμενο αυτό.

3. Χρήση Διαδικτυακού Τόπου
3.1 Η υπηρεσία της απλής πλοήγησης στον Διαδικτυακό Τόπο προσφέρεται σε κάθε χρήστη, τηρουμένων των παρόντων Όρων Χρήσης.
3.2 Η υπηρεσία καταχώρησης “Δράσης Φορέα με Κοινωφελή Δράση”, κατά την ανωτέρω έννοια, παρέχεται μόνο στους λογαριασμούς των Φορέων με Κοινωφελή Δράση, οι οποίοι οφείλουν κατά την υποβολή αίτησης καταχώρησης να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.
3.3 Η εγγραφή των Φορέων με Κοινωφελή Δράση γίνεται με συμπλήρωση των στοιχείων τους στα σχετικά πεδία του Διαδικτυακού Τόπου. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποστολή ενός κωδικού πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Οι Φορείς με Κοινωφελή Δράση υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα, οποτεδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους, στον Φορέα οποιαδήποτε χρήση του κωδικού τους από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια του δικαιούχου ή κάθε άλλη παραβίαση του λογαριασμού τους. Παράλληλα οφείλουν να διασφαλίζουν την έξοδό τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.
3.4 Οι Φορείς με Κοινωφελή Δράση είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων που παραθέτουν ως προς τις υπηρεσίες και τις δράσεις που αναρτούν, καθώς και για την έκβαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων αυτών. Ο Φορέας παρέχει μόνο την πλατφόρμα για την ανάρτηση των στοιχείων εκ μέρους των χρηστών, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων ή για την ομαλή ή αναμενόμενη ή επιτυχή έκβαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων.
4. Δικαιώματα χρηστών κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου
4.1. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων μέσω του Διαδικτυακού Τόπου υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνον για: α) σκοπούς προώθησης των μη κερδοσκοπικών δράσεων των Φορέων με Κοινωφελή Δράση και β) για ενημέρωσή τους σχετικά με τις εν λόγω δράσεις. Οι χρήστες που εκπροσωπούν ομάδες πολιτών και Φορείς με Κοινωφελή Δράση έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν λογαριασμό φορέα ύστερα από την καταχώριση μίας (1) τουλάχιστον “Δράσης” ή “Υπηρεσίας”, κατά τον ορισμό του άρθρου 1 των παρόντων Όρων Χρήσης.
4.2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο, μόνον εφόσον δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κι εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό. Δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο, εφόσον δεν διαθέτουν εξουσία ανάρτησής του στο Διαδίκτυο και σε τέτοιες περιπτώσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, σε περίπτωση που ο θιγόμενος κινήσει διαδικασίες εναντίον τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του Φορέα για συμμόρφωση σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ενεργός συμμετοχή χρήστη με την ανάρτηση υλικού προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό των Όρων Χρήσης. Ως προς τις υποχρεώσεις των χρηστών γίνεται περαιτέρω αναφορά κατωτέρω στους όρους 5 και 6.
4.3. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που θα ανεβάζουν οι χρήστες ελεύθερα και χωρίς άλλη διατύπωση, για σκοπούς προώθησης του Διαδικτυακού Τόπου.
4.4. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν.2225/1994 κλπ).
4.5. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το άρθρο 12 των παρόντων Όρων Χρήσης.
5. Οι υποχρεώσεις των χρηστών
5.1. Οι χρήστες, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολίτες, Φορείς με Κοινωφελή Δράση και εταιρείες, αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

• δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
• δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Φορέα ή τρίτων,
• δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/ και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του Φορέα,
• δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/ και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/ και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Διαδικτυακό Τόπο,
• δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τον Φορέα διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,
• δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
• δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,
• δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
• δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή το νόμο,
• δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
• δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, παράνομο, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Ο Φορέας θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
• δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
• δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους, και
• θα πληροφορούν τον Φορέα αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους.
5.2 Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου κατά παράβαση των ανωτέρω συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης, στις περιπτώσεις δε αυτές ο Φορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, να αποκλείσει κάποιον χρήστη στερώντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο.

6. Ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους (hypertext links)

Οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες περιέρχεται ο χρήστης, εφόσον τις επιλέξει, απομακρυνόμενος από τον Διαδικτυακό Τόπο. H τοποθέτηση τέτοιων συνδέσμων που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες, όπου ενδεχομένως είναι τοποθετημένα προστατευόμενα μουσικά ή οπτικοακουστικά έργα ή εν γένει οιοδήποτε έργο προστατευόμενο με βάση τις διατάξεις του Ν. 2121/1993,είναι επιτρεπτή, στο βαθμό που τα έργα έχουν δημοσιευτεί στην αρχική σελίδα (σε αυτήν δηλαδή που γίνεται η παραπομπή) με τη συναίνεση του δικαιούχου, είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό και συνεχίζουν να υπάρχουν καθόσον καιρό υπάρχει και ο σύνδεσμος. Σκόπιμο θα ήταν να αποφεύγονται οι τεχνικές framing and deep linking. Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση υπερσυνδέσμων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται από συνταγματικές διατάξεις και από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Επομένως ο υπερσύνδεσμος αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μία πληροφορία, η οποία παρέχεται, μεταξύ άλλων, από τους δημιουργούς του κάθε προφίλ και ουδεμία ευθύνη του Φορέα υπάρχει για το περιεχόμενο των τρίτων παραπεμπόμενων ιστοσελίδων.

7. Διαδικασία αναφοράς για κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου
7.1. Κάθε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να αναφέρει τυχόν προβλήματα σχετικά με την κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, όπως ανακριβή στοιχεία για δράσεις, παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης κλπ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] Στην έννοια της κακής χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου δεν περιλαμβάνονται τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διοργάνωση κάποιας Υπηρεσίας ή Δράσης ή άλλες ενστάσεις για την ίδια την λειτουργία του εκάστοτε Φορέα με Κοινωφελή Δράση.
7.2. Ο Φορέας δεν διαθέτει προληπτική ευθύνη για το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, ούτε υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης τυχόν ανακριβών πληροφοριών ή άλλων περιπτώσεων κακής χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου. Εφόσον όμως λάβει μια αναφορά για κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, έχει την υποχρέωση να εξετάσει το πρόβλημα και, κατά περίπτωση, να αναλάβει μέτρα για την αποκατάστασή του, εφόσον υπάρχει η σχετική πρακτική δυνατότητα.
7.3. Η αναφορά για κακή χρήση του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να περιέχει σαφή στοιχεία για το πρόβλημα και ιδίως να υποδεικνύει την ακριβή ιστοθέση που αυτό παρουσιάζεται. Ανώνυμες αναφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.
7.4. Σε περίπτωση που ο Φορέας διαπιστώσει σημαντικό αριθμό βάσιμων αναφορών εναντίον χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη.
7.5. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τόσο τους απλούς χρήστες όσο και τους χρήστες – εκπροσώπους Φορέων με Κοινωφελή Δράση, οι οποίοι εισερχόμενοι στον Διαδικτυακό Τόπο αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

8. Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
8.1 Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με κάθε θεμιτό και πρόσφορο τεχνικά μέσο την παροχή των υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και του Διαδικτυακού Τόπου. Δεν έχει όμως αντίστοιχη υποχρέωση διακοπής, καθώς δεν προβλέπεται κανόνας εκ των προτέρων διαρκούς επιτήρησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά ex post facto επέμβασης σε περιπτώσεις αναφοράς, κατά τους όρους της παρ. 7. Σε κάθε περίπτωση, πριν την διαγραφή λογαριασμού ακολουθείται η υποχρέωση κλήσης του χρήστη σε προηγούμενη έκθεση των απόψεών του.
8.2 Ο χρήστης που επιθυμεί τη διαγραφή του λογαριασμού του, αποστέλλει σχετικό e-mail στο [email protected] με θέμα «Διαγραφή λογαριασμού» από το email που έχει δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής και οι διαχειριστές (moderators) διαγράφουν τον λογαριασμό μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

9. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα
9.1. O Διαδικτυακός Τόπος, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού του και του πηγαίου κώδικα αυτού, καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφικοί διασχηματισμοί) που εμπεριέχεται σε αυτόν και δεν παρέχεται από τους χρήστες (εφεξής «το Υλικό»), αποτελεί πνευματική ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία του Φορέα ή κατά περίπτωση των προμηθευτών ή/ και δικαιοπάροχων του και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επίσης, η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στον Φορέα ή κατά περίπτωση στους προμηθευτές ή δικαιοπαρόχους αυτού και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Διά του παρόντος δεν παρέχεται στον χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού, παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης που ρητά προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
9.2. Ο Φορέας, οι προμηθευτές ή/ και δικαιοπάροχοί του ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και επί του Υλικού, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ. Περαιτέρω, ο Φορέας αποτελεί “κατασκευαστής βάσης δεδομένων” με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, τούτο δε ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία.
Παραχώρηση άδειας – Περιορισμοί Χρήσης
9.3. Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ο Φορέας του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του τον Διαδικτυακό Τόπο και το Υλικό και εν γένει όπως χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του Διαδικτυακού Τόπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Φορέα από οποιαδήποτε προσβολή.
9.4.Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος, ή προσδοκίας σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Διαδικτυακού Τόπου που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.
9.5 Επίσης, σημειώνεται ότι το σύνολο των κειμένων που περιλαμβάνεται στην κατηγορία "Κέντρο Συντονισμού" αποτελεί προϊόν διανοίας των συντακτών της ομάδας των διαχειριστών του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων . Τα κείμενα αυτά είναι ελεύθερα αναδημοσιεύσιμα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε φορά που αναδημοσιεύονται θα γίνεται ρητή αναφορά του τόπου προέλευσης, δηλαδή παραπομπή στο www.accmr.gr. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες "Μέλη", "Υπηρεσίες” και "Δράσεις" αποτελούν προϊόν διανοίας των χρηστών της ιστοσελίδας του ACCMR. Για την αναδημοσίευσή τους προτείνεται η προηγούμενη επαφή με τον εκάστοτε φορέα που προέβη στη σχετική δημοσίευση.
9.6. Εκτός των ρητά αναφερόμενων ως άνω επιτρεπτών χρήσεων, ο Διαδικτυακός Τόπος και το Υλικό αυτού δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, υποαδειοδοτηθεί, εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί, αναμεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο δανεισμού ή να παραχωρηθεί κατά χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Διαδικτυακός Τόπος να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η τροποποίηση, διασκευή, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Διαδικτυακού Τόπου και του Υλικού και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Ομοίως, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλως απόπειρα απόκτησης του πηγαίου κώδικα του Διαδικτυακού Τόπου, η από-συμπίληση (παρά μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο). Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών (περιεχομένου) της βάσης δεδομένων του Διαδικτυακού Τόπου, στο πλαίσιο του Ν.3448/2006 και της Οδηγίας (ΕΚ) 2003/98 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
9.7. Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει, πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τον Διαδικτυακό Τόπο, το σχετικό με αυτόν λογισμικό ή το Υλικό του. Περαιτέρω, δεσμεύεται να μην εισάγει τον Διαδικτυακό Τόπο σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον Διαδικτυακό Τόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φορέα.
9.8. Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στον Διαδικτυακό Τόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για πρόσβαση, αντιγραφή, μεταφορά, κωδικοποίηση ή επαναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων του Φορέα ή τρίτων, καθώς και η αφαίρεση, απόκρυψη ή παραποίηση των δηλώσεων πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των δηλώσεων άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων του Φορέα ή τρίτων που επικολλούνται ή περιέχονται ή προσπελαύνονται σε συνδυασμό με ή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

9.9. Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής του Φορέα να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω του Διαδικτυακού Τόπου παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει τον Φορέα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], προσδιορίζοντας το τμήμα του Διαδικτυακού Τόπου που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

10. Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια

10.1 Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία
Ο Φορέας δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει τον Διαδικτυακό Τόπο, δύναται να αλλάξει τη μορφή και τη φύση του οποιαδήποτε στιγμή κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια με ή χωρίς ειδοποίηση.
Ο Φορέας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο χρήστης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τη διαθεσιμότητα τρίτων παρόχων πρόσβασης, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Φορέας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου.
Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Φορέας μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Διαδικτυακού Τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.
Ο Φορέας δεν υποχρεούται ούτε εγγυάται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη. Επίσης, ο Φορέας δεν εγγυάται ότι τυχόν μελλοντικές ενημερώσεις του Διαδικτυακού Τόπου θα είναι συμβατές με οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εκδόσεις ή εφαρμογές λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών εκδόσεων ή ενημερώσεων του τηλεφώνου, του τάμπλετ, του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος) ή θα παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα που παρέχεται τώρα.
Για να αναφέρει πιθανά προβλήματα του Διαδικτυακού Τόπου, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Υποστήριξης στη διεύθυνση [email protected]
10.2 Πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο
Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω συσκευών που προσπελαύνουν διαδικτυακό περιεχόμενο. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να επιβαρυνθεί με χρεώσεις από τον φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλη μέθοδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογα με τη σύμβασή του ή το πρόγραμμα του παρόχου του. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι o Φορέας δεν έχει καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την πληρωμή των συναφών τελών για την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη θα γίνεται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του φορέα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλης μεθόδου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

10.3 Λογισμικό διαθέσιμο στον Διαδικτυακό Τόπο

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του Διαδικτυακού Τόπου ανήκουν στον Φορέα ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου ενδεχομένως ο χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού. Η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Ο Φορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοια πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

10.4 Ασφάλεια

Αν και ο Φορέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Διαδικτυακός Τόπος από ψηφιακούς ιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και ο Φορέας δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

11. Περιορισμός Ευθύνης

11.1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Φορέας, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι του δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη προς τον χρήστη ή οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανόμενων, μεταξύ άλλων, απώλειας δεδομένων, διαφυγόντων κερδών ή διακοπής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων), λόγω ή σε σχέση με: (i) τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από εγγεγραμμένο χρήστη ή οιονδήποτε τρίτο (ii) το κόστος ανάκτησης δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού υποκατάστασης (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση ή απώλεια των δεδομένων χρήστη (iv) οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τον Διαδικτυακό Τόπο ή τη χρήση του. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε και όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου για την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων.
11.2. Τυχόν υλικό ή περιεχόμενο που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και αυτή η λήψη γίνεται με δική του ευθύνη και ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημία στο υπολογιστικό του σύστημα ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου περιεχομένου ή υλικού.
11.3. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση ζημίας που οφείλεται αποδεδειγμένα σε πράξεις ή παραλείψεις του Φορέα εκ δόλου ή βαρειάς αμέλειας.

12. Προστασία προσωπικών δεδομένων

12.1. Η πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου υποστηρίζει την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών και των δράσεων που υλοποιούνται από φορείς με κοινωφελή δράση και ως εκ τούτου δεν αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”). Ωστόσο, ο Φορέας ενδέχεται να επεξεργάζεται όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email των ενδιαφερομένων. Ο Φορέας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό.
12.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 12.1. διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Φορέα και αποκλειστικά για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Φορέας έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Ο Φορέας δεν προτίθεται να διαβιβάσει ή και να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση ο Φορέας ενδέχεται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα σε τρίτους, για σκοπούς συμμόρφωσης με νόμιμη υποχρέωσή του ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις δικαστικές ή άλλες κανονιστικές αρχές. 

Ο Φορέας ενδέχεται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα στον ιστοχώρο www.refugee.info, και συγκεκριμένα - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα- το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων επικοινωνίας των εταιρειών και άλλων φορέων με κοινωφελή δράση, που εγγράφονται στην πλατφόρμα του Διαδικτυακού Τόπου για να καταχωρίσουν πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες/δράσεις τους, και οι οποίοι κατά το στάδιο της καταχώρισης υπηρεσίας, επιλέγουν τον διαμοιρασμό της πληροφορίας με εκπροσώπους του  www.refugee.info. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υλοποιούνται από φορείς με κοινωφελή δράση, ως εκ τούτου λογίζεται ότι δεν υφίσταται συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”).

Επίσης ο Φορέας δύναται να διαβιβάσει ή/και κοινοποιήσει δεδομένα σε εκπροσώπους του  www.refugee.info, και συγκεκριμένα - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα- τις υπηρεσίες, το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email των εκπροσώπων επικοινωνίας των εταιρειών και άλλων φορέων με κοινωφελή δράση που συμμετέχουν σε έκτακτες χαρτογραφήσεις υπηρεσιών, φιλοξενούμενες σε διαδικτυακές λύσεις εκτός του διακομιστή του Διαδικτυακού Τόπου, ενδεικτικά αναφερόμενης της χαρτογράφησής στον σύνδεσμο https://bit.ly/3daDZJG και τυχόν νέων εκτάκτων χαρτογραφήσεων που θα προκύψουν. Δεδομένου ότι οι ως άνω υπηρεσίες υλοποιούνται από φορείς με κοινωφελή δράση, ως εκ τούτου λογίζεται ότι δεν υφίσταται συλλογή δεδομένων που αφορούν φυσικά πρόσωπα (“προσωπικά δεδομένα”).

12.3. Δικαίωμα πρόσβασης: Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.
γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
δ) Την λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και
στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.
Ο Φορέας απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2472/1997.
12.4. Δικαίωμα αντίρρησης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον Φορέα με email και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο Φορέας απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από τον Φορέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
12.5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 12.3. και 12.4. το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα στο Φορέα μέσω e-mail στη εξής διεύθυνση: [email protected], αναφέροντας την ταυτότητά του (προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής) και στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).
Cookies
12.6. Στον διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την είσοδο και την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα και οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας για πρώτη φορά θα οριστεί ένα μόνιμο «cookie» (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα για την προσωποποίηση αυτής. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης του διαδικτυακού τόπου και χωρίς τα cookies, αλλά πιθανώς με μειωμένη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Για την μεταβολή των ρυθμίσεων cookies, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης (browser).

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς

13.1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
13.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με το Φορέα εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο γραπτό μέσο. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/συνδρομητή και τον Φορέα.
13.3. Εναλλακτικά, κάθε τυχόν άμεσα θιγόμενος από τις υπηρεσίες του Φορέα διαθέτει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος διαμεσολαβεί για την επίλυση του σχετικού προβλήματος. Σχετική καταγγελία μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

14. Αποζημίωση

Σε περίπτωση παραβίασης τινός εκ των παρόντων Όρων Χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία του Φορέα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Φορέα από κάθε ευθύνη για αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που εγείρεται από οιονδήποτε τρίτο και η οποία οφείλεται ή κατ’ ισχυρισμόν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την από μέρους του χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή από παράβαση των Όρων Χρήσης ή παραβίαση των δικαιωμάτων άλλου.

15. Πλήρης συμφωνία - διαιρετότητα

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, σε συνδυασμό και με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον Διαδικτυακό Τόπο, αποτελούν την πλήρη, τελική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και κάθε χρήστη αναφορικά με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ο εν λόγω όρος θα τροποποιηθεί προκειμένου να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δεν θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

16. Επικοινωνία
Για κάθε απορία, πληροφορία, ερώτημα, διευκρίνιση σχετική με τον Διαδικτυακό Τόπο ή/και υποβολή παραπόνου οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση: [email protected]