Περιγραφή

For english follow this link.

Πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος “Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία” της ΕΑΤΑ

Με το Πρόγραμμα “Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία”, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών/ΕΑΤΑ, με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR, στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία κατά τις διαδικασίες ένταξής τους στο κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Ομάδα-στόχος του Προγράμματος είναι τα άτομα με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων ενηλίκων και ανηλίκων), που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, και συγκεκριμένα άτομα που έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, ψυχικά ή αισθητήρια εμπόδια που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Επίσης, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες κατά την πρόσβαση σε έγκυρη σχετική πληροφόρηση και στην ένταξη τους στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένης και αναλυτικής πληροφόρησης αναφορικά με συγκεκριμένα δικαιώματα των ωφελούμενων και τις διαθέσιμες διαδικασίες για την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, καθώς και την παροχή υποστήριξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας, την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα αναπηρίας κλπ. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση των ωφελούμενων προκειμένου να ξεπεράσουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους στην Ελληνικήκοινωνία.

Συγκεκριμένα: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του εν λόγω Προγράμματος της ΕΑΤΑ περιλαμβάνουν:

 Παροχή πληροφόρησης και συνδρομής για την πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αναπηρίας, των κοινωνικών φαρμακείων κλπ

 Διαχείριση υπόθεσης και σύνταξη ατομικού πλάνου δράσης ατόμων με αναπηρία: παροχή συμβουλευτικής και παραπομπές σε παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο

 Παροχή συσκευών υποβοήθησης ανά περίπτωση (σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά την εθνική νομοθεσία)

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλώ στείλτε μας το μήνυμα σας στο email [email protected]

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΑΤΑ σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων, και η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί με ραντεβού, κατόπιν σχετικής παραπομπής. 

 *Το πρόγραμμα υλοποιείταιμε τη στήριξη της ΎπατηςΑρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Program description: images/ADDMA_Disabilities-Inclusive_Project_Information_on_service_provision_Nov_2021_ENGGR-_2_compressed.pdf

Referral Form (EN): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_English__compressed.pdf

Referral Form (FR): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_French__compressed.pdf

Refferal Form (FS): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_Farsi__compressed.pdf

Refferal Form (AR): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_Arabic__compressed.pdf

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι δεν υφίστανται ώρες υποδοχής κοινού και το πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με παραπομπές. Για παραπομπές περιστατικών στο Πρόγραμμα παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη συνημμένη φόρμα παραπομπής, επιλέγοντας την κατάλληλη γλώσσα κατά περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως σε περίπτωση μη λήψης συγκατάθεσης, το Πρόγραμμα αδυνατεί να αναλάβει το περιστατικό. Τέλος, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι τα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά και τα Φαρσί.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call