Περιγραφή

Η εκπαίδευση είναι αποκλειστικά διαδικτυακή και ακολουθεί το μοντέλο της αυτοεκπαίδευσης (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Η ομάδα-στόχος της εκπαίδευσης είναι άτομα με φτωχές ικανότητες γραμματισμού, αριθμητικής καθώς και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες. Τα άτομα με αυτά τα ελλείμματα είναι κυρίως μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και ημεδαποί, κυρίως άτομα με χαμηλή εξειδίκευση.

Επίσης, απευθύνεται σε εκπαιδευτές που υποστηρίζουν την ένταξη ενηλίκων, τόσο μεταναστών όσο και ημεδαπών στην αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·         Εύρεση θέσεων εργασίας για ενήλικες πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες και ημεδαπούς που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν, να γράφουν, να υπολογίζουν καλά ή παρουσιάζουν έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

·         Γλωσσική εκπαίδευση για ενήλικες πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες.

·         Προγράμματα ένταξης για ενήλικες μετανάστες.

·         Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ιστότοποι έργου: https://wbs.ili.eu/ | https://training.wbs.ili.eu


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η παρεχόμενη εκπαίδευση από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο είναι αποκλειστικά διαδικτυακή και ακολουθεί το μοντέλο της αυτοεκπαίδευσης (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η εφαρμογή για έξυπνα κινητά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πάροχο εκπαίδευση στο πλαίσιο εκπαίδευσης με φυσική παρουσία ή συνδυαστική εκπαίδευση.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call