Περιγραφή

Το NADINE είναι ένα τριετές καινοτόμο πρόγραμμα του Horizon 2020 το οποίο θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία αιχμής για να υποστηρίξει την ένταξη των μεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ευρύτερος σκοπός του προγράμματος είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των προσβάσιμων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, μιας πλατφόρμας που θα αναπτύξει μία βάση δεδομένων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: α. πληροφορίες για την εύρεση απασχόλησης και την αγορά εργασίας, β. ένα προηγμένο εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων, γ. πληροφορίες για τα δικαιώματα των μεταναστών και δ. πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να κατανοήσουν καλύτερα την πραγματικότητα και τις απαιτήσεις των τοπικών αγορών εργασίας. Παράλληλα θα υποστηρίξει τις τοπικές αρχές και τους εργοδότες να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

To πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Κάριτας Ελλάς.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call