Περιγραφή
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξασφάλιση της πρόσβασης των δικαιούχων στο φορολογικό σύστημα με διαδικασίες που υλοποιούνται από κοινού με τους δικαιούχους ώστε να μπορούν να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία μόνοι τους εφεξής.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξασφάλιση της πρόσβασης των δικαιούχων στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών παροχών που είναι προσβάσιμες στον γενικό πληθυσμό.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξασφάλιση της πρόσβασης των δικαιούχων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
  • Καταγραφή των τυπικών και μη-τυπικών δεξιοτήτων των δικαιούχων και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής αναφορικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής τους κατάρτισης μέσω προγραμμάτων του δημόσιου τομέα (π.χ. προγράμματα του ΟΑΕΔ, προγράμματα INE /GSEE), καθώς και μέσω άλλων διαθέσιμων εργαλείων (πχ “voucher” για απασχολησιμότητα, πρακτική άσκηση κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε δικαιούχου.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εξασφάλιση της πρόσβασης των δικαιούχων σε βασικές ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που θα κατευθύνονται από την αρχή σε συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στους δικαιούχους σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας.
  • Παροχή νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής (οικογενειακή επανένωση στην Ελλάδα, πρόσβαση στις διαδικασίες για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, θέματα αστικής κατάστασης (γάμος κλπ.), καθώς και νομική υποστήριξη σε πιθανές προοπτικές απασχόλησης (σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ.).
  • Συνέχιση των δράσεων συνηγορίας με στόχο να αντιμετωπιστούν, στο μέτρο του δυνατού, τα θεσμικά κενά, οι ελλείψεις και οι αθέμιτες πρακτικές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
  • Παραγωγή ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου/”οδικού χάρτη” που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες και συμβουλές για την πρόσβαση σε αυτές διαθέσιμο στα Ελληνικά και Αγγλικά με στόχο να μπορούν να κάνουν χρήση του εγχειριδίου και οι υπόλοιποι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προγράμματος ΕΔΩ.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

- Για ωφελούμενους που διαμένουν στην δομή του Ελαιώνα, παρουσία της ομάδας στον Ελαιώνα, Δευτέρα-Τετάρτη 10.00-16.00 - Για οφελούμενους που διαμένουν στην Αθήνα, τηλεφωνικά στο 6985790919, καθημερινά 09.00-17.00

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call