Λίγα λόγια για το Κέντρο Συντονισμού

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant and Refugee issues - ACCMR) λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού για την ανάπτυξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, θεσμικών φορέων. Κεντρικός στόχος του ACCMR, το οποίο αριθμεί 100 μέλη, είναι η καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία μεταξύ φορέων και Δήμου Αθηναίων προκειμένου να προάγεται η ένταξη των μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό επίπεδο, να διασφαλίζεταιη κοινωνική συνοχή και να προλαμβάνονται μελλοντικές κρίσεις.

* Το ACCMR συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπό τον συντονισμό του Athens Partnership και λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Από τον Απρίλιο του 2020, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν το έργο του ACCMR στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Το ACCMR λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. 

Τι θέλουμε να πετύχουμε

Βασικοί άξονες δράσης του ACCMR είναι η διασύνδεση των μελών του με δημοτικές υπηρεσίες και δημοτικούς φορείς, η διακίνηση πληροφορίας και δεδομένων που ευνοούν τη συνεργασία και προάγουν την ισορροπία στον δημόσιο διάλογο και η προώθηση θεσμικών αλλαγών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει:

  • το Στρατηγικό Σχέδιο Ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην πόλη, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής.
  • τον πρώτο Οδηγό για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή αυξητικά κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας, που στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη ανταπόκριση.
  • το Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών & Προσφύγων, το οποίο λειτούργησε πιλοτικά κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 παράγοντας μία έρευνα με χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου Αθηναίων καθώς επίσης και με τις δυνατότητες ένταξής τους. 
  • την Ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης υπηρεσιών που προσφέρονται από φορείς της κοινωνίας πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και δημοτικούς φορείς προς όφελος προσφύγων, μεταναστών και ευρύτερα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 

Το ACCMR παράλληλα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση, τον συντονισμό και τη μεταφορά/ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη», που αποτελείται έως τώρα από 18 δήμους της χώρας. 

 

Πώς λειτουργούμε

Οι εργασίες οργανώνονται σε 6 επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Τα μέλη τους εντοπίζουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και της έμφυλης διάστασης του προσφυγικού, και θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, μεταφέρονται και σε άλλους δήμους της χώρας. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί 100 μέλη, που συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από 200 εκπροσώπους.

Τα μέσα που θέτουμε στη διάθεσή σας

Η ψηφιακή πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης και διασύνδεσης του ACCMR παρέχει στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και ενδυνάμωσης μεταναστών και προσφύγων πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δράσεις και ευρύτερες πρωτοβουλίες στον δήμο Αθηναίων, διευκολύνοντας τη μεταξύ και βελτιώνοντας την πρόσβαση των ωφελούμενων σε αυτές.

 Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call