Φθινόπωρο 2021 με νέες πρωτοβουλίες από το δίκτυο του ACCMR | Autumn with new initiatives from the ACCMR Network


Μάθετε για τις νέες καταχωρίσεις στο www.accmr.gr και μην ξεχνάτε να συμβουλεύεστε την πλατφόρμα για υπηρεσίες, δράσεις και open calls από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ένταξης ευάλωτων ομάδων και προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού.

Η ακόλουθη λίστα θα ενημερώνεται τακτικά με τις τρέχουσες καταχωρίσεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου.

Find out about the new listings at www.accmr.gr and do not forget to consult the platform for services, actions and open calls from organizations active in the field of social welfare and integration of vulnerable groups and refugee / migrant population.

The following list will be updated regularly with the current entries during the period September - November.

 

ΝΕΑ / NEWS

 

 • Έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών λόγω COVID-19 / Emergency service mapping due to COVID-19

 

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), συνεχίζει την έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών με στόχο τη σωστή ενημέρωση όσων δουλεύουν μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και ωφελούμενων (διαθέσιμες γλώσσες χαρτογράφησης ελληνικά και αγγλικά).

The Coordination Center of the Municipality of Athens for Immigrants and Refugees (ACCMR),  continues the emergency mapping of services and initiatives in order to properly inform those who work with refugees and immigrants, and beneficiaries. (available mapping languages Greek and English).

 

 • Πληροφορίες & Χρήσιμο Υλικό για την COVID-19 σε πολλές γλώσσες / Useful information & Material About COVID-19 in many Languages

 

Συχνές Ερωτήσεις και τις Απαντήσεις τους σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και άλλες πληροφορίες. Περισσότερα εδώ.

Frequently Asked Questions and Answers about COVID-19 vaccination and other information. For more info, click here (in Greek).

  

 • Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων/Launch of the Center for Combating Gender-Based Violence and Multiple Discrimination of the Municipality of Athens

 

Η κοινωνική αλληλεγγύη στον Δήμο Αθηναίων επεκτείνεται, διευρύνεται και εξειδικεύεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. Περισσότερα εδώ

Social solidarity in the Municipality of Athens is expanding and specializing with the opening of the Center for Combating Gender-Based Violence and Multiple Discrimination. More information here.

 

 • Curing the Limbo

 

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης, Curing the Limbo, ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά από τρία χρόνια έρευνας και δράσης στην Αθήνα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στο πεδίο της ένταξης προσφύγων και μοιράζεται χρήσιμα εργαλεία και καλές πρακτικές. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Παράλληλα μια νέα ενότητα με τίτλο REFUGEES TOOLKIT εγκαινιάστηκε στην ιστοσελίδα του, απευθυνόμενο στους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς της χώρας. Το πρώτο από τα εργαλεία της ενότητας, είναι η νέα πλατφόρμα CTL Refugees Rights, ένα ψηφιακό σημείο ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, με θέματα που αφορούν κυρίως την καθημερινή ζωή προσφύγων και μεταναστών, στα αραβικά, γαλλικά, φαρσί, αγγλικά και ελληνικά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επίσης παρουσίασε μια σειρά από video που απευθύνονται σε πρόσφυγες, μετανάστες και ευρύτερα, παρέχοντας χρήσιμες οδηγίες για γραφειοκρατικά ζητήματα, θέματα στέγασης, μετακίνησης και σύνδεσης με δημόσιες υπηρεσίες. Τα video είναι μεταφρασμένα σε αγγλικά, αραβικά, γαλλικά και φαρσί και προέκυψαν από την καταγραφή αιτημάτων της Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας του προγράμματος, που εποπτεύει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και από την ομάδα στέγασης που συντονίζει η Catholic Relief Services. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

The European integration program, Curing the Limbo, was successfully completed after three years of research and action in Athens, through a holistic approach in the field of refugee integration and shares useful tools and good practices. More information here (in Greek).

At the same time, a new section entitled REFUGEES TOOLKIT was launched on its website, addressed to the refugee and migrant populations of the country. The first of the tools of the unit is the new platform CTL Refugees Rights, a digital information point for human rights in Greece, with topics that mainly concern the daily lives of refugees and immigrants, in Arabic, French, Farsi, English and Greek. More information here (in Greek).

The program also presented a series of videos aimed at refugees, migrants and general population, providing useful guidance on bureaucratic issues, housing issues, transportation and connection to public services. The videos have been translated into English, Arabic, French and Farsi and resulted from the recording of requests by the Psychosocial Service of the program, which oversees the University of Athens, as well as the housing team coordinated by Catholic Relief Services. More information here (in Greek).

 

 • ΚΕΜ Αθήνας: Επιστροφή στις τάξεις - συμβουλές σε πολλές γλώσσες / KEM Athens: Back to classes - tips in many languages

 

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων ανέπτυξε οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή στα θρανία. Οι οδηγίες για το κοινό και τους μαθητές έχουν μεταφραστεί από το Τμ. Διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης. Όποιος φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να βρει το υλκό εδώ

The Immigrant Integration Center of the Municipality of Athens has developed instructions for the safe return to the desks. The instructions for the public and the students have been translated by the Department of Translators Interpreters of METAdrasi. Αctors who are interested may find the material here.

 

 • Covid-19 self tests

 

Ένας μεγάλος αριθμός self - test και μασκών εξασφαλίστηκε και παραδόθηκε σε 6 οργανώσεις - μέλη του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων - ACCMR που υποστηρίζουν παιδιά πρόσφυγες, χάρη στην προσφορά του Κέντρου Ημέρας ‘Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) της Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

A large number of self-tests and masks were secured and delivered to 6 organizations - members of the Athens Coordination Center for Migrants and Refugee issues - ACCMR that support refugee children, thanks to the offer of the Babel Day Center (mental health unit for immigrants) of AMKE Syn-eirmos. More information here (in Greek).

 

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ACTIVITIES & SERVICES

 

 • CHARMMS Εναρκτήρια Εκδήλωση / CHARMMS Opening Event

 

Η We Need Books έχει τη χαρά να ανακοινώσει την έναρξη του έργου CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

We Need Books is pleased to announce the launch of CHARMMS: challenging refugee and migrant media stereotypes. More information here.

 

 • Ενδυνάμωση γυναικών και ετοιμότητα για εργασία / Women Empowerment and Job Readiness

 

Η IRC Hellas προσφέρει υπηρεσίες ετοιμότητας για εργασία αφιερωμένες στις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των γυναικών όσον αφορά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ (στα αγγλικά).

IRC Hellas is offering job readiness services dedicated to women’s special needs and particularities regarding their job market integration. More inforμation here.

 

 • Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το Νηπιαγωγείο - Kindergarten Preparation Program

 

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων Αθήνας του ΕΕΣ ανοίγει ξανά τις πόρτες του σε παιδιά πρόσφυγες μέσα από το Πρόγραμμα Προετοιμασίας για το Νηπιαγωγείο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Multipurpose Athens Refugee Center of the HRC reopens its doors to refugee children through the Kindergarten Preparation Program. More information here (in Greek).

    

 • Διαδικτυακή νομική συμβουλευτική για άσυλο / Online legal advice on asylum

 

Ενημέρωση και συμβουλευτική για τη διαδικασία ασύλου από την Κογκολέζικη Κοινότητα Ελλάδας, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη συνέντευξη ασύλου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Information and counseling on the asylum procedure from the Congolese Community of Greece, including the preparation for the asylum interview. More information here.

   

 • INCUBATOR - ACCELERATOR - RECHARGE: Έναρξη εγγραφών στα προγράμματα του HIGGS / Start enrolling in HIGGS programs

 

Μάθετε λεπτομέρειες για τα τρία δυναμικά δωρεάν προγράμματα που προσφέρουν ολιστική υποστήριξη σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Learn details about the three dynamic free programs that offer holistic support to Nonprofits and social and environmental entrepreneurship initiatives. More information here (in Greek). 

 . 

 • Εκπαιδεύσεις διευκολυντριών/ών / Facilitator trainings

 

Η οργάνωση AMALA ξεκινάει σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκπαίδευση διευκολυντριών/ών (facilitator training). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The AMALA organization starts short training programs for facilitator training. More information here.

 

 • Υπηρεσίες / Services:  Foodbaskets & Magazi

 

Μια νέα υπηρεσία ξεκίνησε από την Jesuit Refugee Service Greece για την διανομή πακέτων τροφίμων. Περισσότερες πληροφόρίες εδώ. Παράλληλα ανανεώνεται η λειτουργία του χώρου Magazi.

A new service was launched by Jesuit Refugee Service Greece for the distribution of food packages. More information here. At the same time, the operation of the Magazi space is renewed. 

  

 • ΜΕΤΑδραση / METAdrasi Covid-19 Vaccination Helpdesk  

 

Μια νέα υπηρεσία ξεκίνησε από τη ΜΕΤΑδραση βοηθώντας πρόσφυγες και μετανάστες να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19. Περισσότερες πληροφορές εδώ.

A new service was launched by METAdrasi assisting refugees and migrants make appointments for Covid-19 vaccination. More information here

 

 • Ενημερωτικά φυλλάδια για έκδοση ΠΑΜΚΑ σε 4 γλώσσες / Brochures for issuing PAMKA in 4 languages

 

Η οργάνωση ΜΕΤΑδραση δημιούργησε αφίσες που αφορούν την ενημέρωση του προσφυγικού πληθυσμού σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης ΠΑΜΚΑ ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The organization METADRASI created posters to inform the refugee population about the possibility of issuing PAMKA so that they can be vaccinated against COVID-19. More information here (in Greek).

  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / LIBRARY

 

Θεματική έκθεση για την Εκπαίδευση των Προσφύγων στην Ελλάδα από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Save the Children International

Υπό τη συνεργασία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με το Save the Children International εκδόθηκε μια θεματική έκθεση για την Εκπαίδευση Προσφύγων στην Ελλάδα με τίτλο Επιστροφή στο σχολείο - τα παιδιά προσφύγων στην Ελλάδα στερούνται του δικαιώματος στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τα χρόνια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη χώρα για να έχουν πρόσβαση σε (ποιοτική) εκπαίδευση. Αυτά τα εμπόδια, όπως φάνηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διοργάνωσε το ΕΣΠ και άλλες ΜΚΟ τον Απρίλιο του 2021 και επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση, έγιναν πιο εμφανή για παιδιά πρόσφυγες και αιτούντα άσυλο λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τον Covid-19, καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν ήταν επιλογή για παιδιά χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. 

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική έκθεση εδώ. 

 

Back to School? Refugee children in Greece denied right to education”. Α thematic report on Refugee Education in Greece by Greek Council for Refugees and Save the Children International

Under the cooperation of Greek Council for Refugees with Save the Children International a thematic report on Refugee Education in Greece titled “Back to School? Refugee children in Greece denied right to education” is published, highlighting the chronic obstacles that children on the move face in the country in order to have access to (quality) education. These obstacles, as was also demonstrated during the Roundtable organized by GCR and other NGOs in April 2021 and is pointed out in this report, became more evident for refugee and asylum-seeking children due to Covid-19 related restrictions, as, among others, distance learning was not an option for children with no access to the internet and necessary technical equipment.

You can read the report here.