Η 30ωρη εκπαίδευση «Εργασία με ίσους όρους στην Ελλάδα» έρχεται αυτόν τον Απρίλιο, από τις 6 έως τις 19 Απριλίου, για άτομα μεταναστευτικής καταγωγής που αναζητούν ισότιμη και δηλωμένη εργασία στην Ελλάδα, και διοργανώνεται από τη Δομή Μεταναστών του EKA & το Generation 2.0 RED και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ταχύρρυθμες ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 2 εβδομάδων, πλήρως αφιερωμένες σε ουσιαστικά θέματα για άτομα που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, και στοχεύει στην παροχή σημαντικών πληροφοριών και απαντήσεων σχετικά με την απασχολησιμότητα (σημαντικές προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες εργασιακής ετοιμότητας), τις προκλήσεις που συνδέονται με εμπόδια που προκύπτουν από διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένου του φύλου), και γνώση των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μαζί με μια εισαγωγική πλοήγηση στο τοπίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  όπως και στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

 

Οι ομαδικές συνεδρίες θα έχουν τις εξής θεματικές:

 • Αφουγκραζόμαστε    την ίδια την Αγορά Εργασίας (Εργοδότες & Εργαζόμενοι που μιλούν) – Διά ζώσης 
 • Ισότιμη πρόσβαση στην ελληνική Αγορά Εργασίας – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικής Οικονομία – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Τα εργαλεία για όσους ψάχνουν  εργασία στην ψηφιακή εποχή (CV & Συνέντευξη εργασίας) – Διά ζώσης
 • Πώς να προσεγγίσετε εργοδότες και να βρείτε όλες τις πληροφορίες που θέλετε με ένα κλικ – Διά ζώσης
 • Πολιτογράφηση και ελληνική ιθαγένεια – Διά ζώσης

 

Κλείστε τη θέση σας σήμερα στο [email protected] αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και εάν υπάρχει ανάγκη για διερμηνεία, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να διεξαχθεί η εκπαίδευση.

* Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται από τις 10:00 έως τις 13:00  μέσω Zoom ή διά ζώσης.

** Υπάρχει δυνατότητα διερμηνείας. Για το λόγο αυτό, ενημερώστε μας για τις γλωσσικές σας ανάγκες, καθώς η γλώσσα ομιλίας των εκπαιδεύσεων θα είναι η αγγλική ή η ελληνική.

*** Σε όσα άτομα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

______________

The 30-hour training “Working on equal terms in Greece” is coming in April, from the 6th to the 19th, for people of migrant background seeking equal & documented employment in Greece, organised by the Migrant Point EKA & Generation 2.0 RED and co-funded by the Asylum, Migration, and Integration Fund of the European Union.

The training consists of 2-week fast-paced group sessions fully devoted to significant topics for anyone looking for employment in Greece and aims to provide important information & answers on employability (highly appreciated soft skills & Job readiness skills), challenges linked to discrimination obstacles (including gender), and knowledge of the labour, social and trade union rights, along with an introductory navigation into the social entrepreneurship scene but also into Greek citizenship procedure.  

 

The group sessions are structured as follows:

 • Hearing from the Labour Market itself (Employers & employees speaking) – In person
 • Equal access to the Greek Labour Μarket – via Zoom platform – Stable internet connection is required
 • Access to education and vocational training in Greece – via Zoom platform – Stable internet connection is required
 • Entrepreneurship and Social economy activities –via Zoom platform – Stable internet connection is required
 • Α job seeker’s tools in the digital era (CV & Job interview) – In person
 • How to access employers & get all the info you need with a click – In person
 • Naturalisation and Greek citizenship – In person

 

Reserve your place today at [email protected] by stating your full name and if there is any need in interpretation, included the language.

* The trainings will take place from 10:00 to 13:00 either via Zoom & or in person.

** Interpretation can be offered. For that reason, please inform us on your language needs, because the speaking language of the trainings will be English or Greek. 

*** A certificate of attendance will be offered to those who complete the training.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call