Μαθήματα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τους βασικούς κανόνες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά και δομικά ζητήματα κατά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και θα ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές και τις παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν. Θα γίνει παρουσίαση των βασικών προτύπων και κανονισμών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται σε μια ΦΒ εγκατάσταση. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε συνήθη λάθη και αποτυχίες που μπορεί να λάβουν χώρα.

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να εγκαταστήσουν διάφορα εξαρτήματα ενός ΦΒ συστήματος. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους για τον συνδυασμό διαφορετικών εξαρτημάτων του συστήματος.

  • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
  • Διάρκεια Προγράμματος: 60 ώρες

Soft Skills

  • Επικοινωνία
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Διαχείριση ασφάλειας

Hard Skills

  • Βασικές γνώσεις του κατασκευαστικού κλάδου
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας
  • Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας